znalecký posudok Bratislava

Znalecký posudok

 • hodnota bytov, stavieb a pozemkov
(hypotéka, kúpa, predaj, dedičstvo, rozvod, spoluvlastníctvo, exekúcia, dražba, nepeňažný vklad, reštitúcia, súdny spor, vecné bremená, hodnota práv a záväzkov)- znalecký posudok je aj dokladom o technickom stave nehnuteľnosti ku dňu posúdenia
 • hodnota stavebných prác
 • rozostavané stavby
 • výška škody
 • kvalita stavebných prác
 • výška nájmu
 • poruchy pozemných stavieb (byty, rodinné domy, bytové domy, ubytovne, a všetky nebytové budovy)
 • súlad realizácie s projektovou dokumentáciou
 • rozdelenie stavieb a pozemkov, možnosti, návrhy
Hľadám znalca
DiskrétnosťOdbornosťSkúsenosťSpoľahlivosť
Orientačné ceny
 • znalecký posudok na byt od 150 € do 200 €
 • znalecký posudok na ostatné nehnuteľnosti (stavby a pozemky)
vzorec
C – cena za posudok
VŠH – všeobecná hodnota nehnuteľnosti
 • odborný posudok, rozpočet, poradenstvo = cca 25 €/h
(uvedené ceny sú orientačné, môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti a členitosti stavby, dostupnosti podkladov, projektovej dokumentácie, polohy nehnuteľnosti a pod.)