Znalci a stavební inžinieri

Odhad hodnoty nehnuteľností - Pozemné stavby - Odhad hodnoty stavebných prác

Znalecký posudok

real-estate

Hodnota bytov, stavieb a pozemkov

Hypotéka, kúpa, predaj, dedičstvo, rozvod, spoluvlastníctvo, exekúcia, dražba, nepeňažný vklad, reštitúcia, súdny spor, vecné bremená, hodnota práv a záväzkov.
Stanovenie výšky škody, výpočet výšky nájomného.
Znalecký posudok je aj dokladom o technickom stave nehnuteľnosti ku dňu posúdenia.

maintenance

Pozemné stavby

Súlad realizácie stavby s projektovou dokumentáciou.
Kvalita vykonaných stavebných prác.
Poruchy pozemných stavieb (byty, rodinné domy, bytové domy, ubytovne a všetky nebytové budovy).
Delenie stavieb a pozemkov, možnosti a návrhy na rozdelenie.

bulldozer

Stavebné práce

Hodnota stavebných prác, rozostavané stavby