Znalci a stavební inžinieri

Odhad hodnoty nehnuteľností - Pozemné stavby - Odhad hodnoty stavebných prác

Znalecký posudok

real-estate

Hodnota bytov, stavieb a pozemkov

Hypotéka, kúpa, predaj, dedičstvo, rozvod, spoluvlastníctvo, exekúcia, dražba, nepeňažný vklad, reštitúcia, súdny spor, vecné bremená, hodnota práv a záväzkov.
Stanovenie výšky škody, výšky nájomného, odplaty za zriadenie vecného bremena.
Znalecký posudok je aj dokladom o technickom stave nehnuteľnosti ku dňu posúdenia.

maintenance

Pozemné stavby

Súlad realizácie stavby s projektovou dokumentáciou.
Kvalita vykonaných stavebných prác.
Poruchy pozemných stavieb.
Delenie stavieb a pozemkov, možnosti rozdelenia.
Zápis stavieb do katastra nehnuteľností.
Stanovenie veľkosti spoluvlastníckych podielov.
Zápis bytov a nebytových priestorov do katastra.

bulldozer

Stavebné práce

Hodnota stavebných prác a materiálov.
Posúdenie súladu rozpočtu so zmluvou o dielo a s projektovou dokumentáciou.
Posúdenie súladu vykonaných stavebných prác a zabudovaných materiálov s fakturáciou.
Stanovenie všeobecnej hodnoty odstránenia vád podľa návrhu ich sanácie.